| ENG
   名牙科中心
    香港中環德輔道中19號環球大廈801室

    電話 :         (852)25302338
    傳真 :         (852)25302211
    電郵 :         info@v-i-p.com.hk

    開放時間 : 星期一至五 上午 9:00 至下午 6:00
                     星期六上午9:00 至下午1:00
                     午膳時間: 下午1:00至2:00

                     星期日及公眾假期休息


    * 如果手術當日天氣不穩
     * 在黑色暴雨或八號烈風或以上訊號下,本中心將暫停服務,因此所有手術均被延期。
     * 客戶服務同事會於辦公時間內盡快聯絡你。如有查詢,請致電我們。